คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงขวัญจิรา สุริอาจ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพีรดนย์ พิลาศรี
ตำแหน่ง : รองประะานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติกานต์ อ่อนน้อย
ตำแหน่ง : เลขาประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษฏาภรณ์ บุญจวง
ตำแหน่ง : หัวหน้าเขตสีแดง
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายคณิศร หมวกพิมาย
ตำแหน่ง : หัวหน้าเขตสีเหลือง
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิราพัชร ประดับศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าเขตสีเขียว
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กเชายเจษฏากรณ์ บุญจวง
ตำแหน่ง : หัวหน้าเขตสีส้ม
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชวลิต เข้าครอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าเขตสีฟ้า
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณภัทร สิทธิพรม
ตำแหน่ง : หัวหน้าเขตสีม่วง
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปุณนิษา ทิพย์สูตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้องป.1
ระดับชั้น : ป.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพัชรพล พรมทองสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้องป.2
ระดับชั้น : ป.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐณิชา ชาสมบัติ
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้องป.3
ระดับชั้น : ป.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนฤชล เครือพิมาย
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้องป.4
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจินต์จุฑา สิทธิพรม
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้องป.5
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธรรมรัตน์ เจริญทัศน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้องป.6
ระดับชั้น : ป.6