บุคลากร

นายชินวงศ์ พงษ์นุุ่มกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวิรัญรัตน์ พวงแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวปริศนา ชูวงษ์
ครู คศ.2

นางสาวสุดารัตน์ นาคเม้า
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์ชนก ปิ่นวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวณหฤทัย พันธุจินะ
ครู คศ.1

นางสาวสุปรียา สงค์ดำ
ครู คศ.1

นางสาวจุฬาวรรณ พันนุรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายธาร วิชาจารย์
ครูผู้ช่วย

นางสาววยุดา มลัยคำ
พนักงานราชการ

นายสายหยุด อ่อนน้อย

นายอรรนพ นนตรีนอก
ครูผู้ช่วย