บุคลากร

นายชินวงศ์ พงษ์นุุ่มกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวิรัญรัตน์ พวงแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวปริศนา ชูวงษ์
ครู คศ.2

นางสาวสุดารัตน์ นาคเม้า
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์ชนก ปิ่นวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวณหฤทัย พันธุจินะ
ครู คศ.1

นางสาวสุปรียา สงค์ดำ
ครูผู้ช่วย

นายสายหยุด อ่อนน้อย