บุคลากร

นายชินวงศ์ พงษ์นุุ่มกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวิรัญรัตน์ พวงแก้ว
ครู คศ.3

นางมยุรี ต้นแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวปริศนา ชูวงษ์
ครู คศ.2

นายประสงค์ สุขเอิบ
ครู คศ.2

นางสาวสุดารัตน์ นาคเม้า
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์ชนก ปิ่นวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวณหฤทัย พันธุจินะ
ครู คศ.1

นางสาวสุปรียา สงค์ดำ
ครูผู้ช่วย

นายสายหยุด อ่อนน้อย