ข่าวประชาสัมพันธ์
น้ำยาเอนกประสงค์

น้ำหมักจุลินทรีย์จากมะกรูด

น้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์จากมะกรูด เป็นอีกหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจ  ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติ  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักอย่างที่เราได้ยินกันอยู่เป็นประจำคือ สามห่วง สองเงื่อนไข
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่พอประมาณ   
ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องอาศัยความรู้ และคุณธรรม เป็นเงื่อนไขพื้นฐาน 

เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและการประกอบการงาน 

เงื่อนไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมต่างๆ อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปัน ฯลฯ ตลอดเวลาที่ประยุกต์ใช้ปรัชญา

                ในการนำน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์จากมะกรูด ซึ่งเป็นการใช้สารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ คือ มะกรูดที่ปลูกในโรงเรียนแบบปลอดสารพิษ  มาทำน้ำยาเอนกประสงค์  จึงปลอดภัย ไร้สารตกค้าง  นอกจากจะทำผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในโรงเรียนแล้วยังทำจำหน่ายในราคาถูกอีกด้วย  โดยขนาด  600  มิลลิลิตร  ราคา  25  บาท และ ขนาด  360  มิลลิลิตร  ราคา  15  บาท

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,10:38   อ่าน 407 ครั้ง