ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชุณห์ จอมสีลาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2515 - 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรทอง เบ้าจรรยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2516 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย ไชยเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 -