พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission) 

1.       จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2.       พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.       ส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ

4.       ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักษ์ท้องถิ่นแลภูมิใจในความเป็นไทย

5.       สนับสนุนให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา