วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา

          นัตฺถิ ปัญญา สมาอาภา

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

1.       จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้

2.       รักษ์และภูมิใจในความเป็นไทย

3.       ใช้วิถีชีวิตพอเพียง

4.       มีทักษะการดำรงชีวิต  มีทักษะการอยู่ร่วมกับประชาคมอาเซียน  เพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข