ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอมวกเหล็กประมาณ 7 กิโลเมตร ในปีพุทธศักราช 2502 ทางราชการได้จัดตั้ง โรงเรียนวัดคั่นตะเคียนขึ้น โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดคั่นตะเคียนเป็น ที่เล่าเรียน มีนายชุณห์ จอมสีลาด เป็นครูใหญ่เปิดทำการสอนมาจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 นายชุณห์ จอมสีลาด ได้ลาออกไปเพื่อประกอบอาชีพอื่น นายจักรทอง เบ้าจรรยา จึงได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

     ในปีพุทธศักราช 2516 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมได้สร้างโรงเรียนขึ้นตามแบบของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของบุตรสมาชิกนิคมเลี้ยงโคนม ในพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมเลี้ยงโคนม พร้อมบ้านพักครู 1 หลัง มอบให้ทางราชการและได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดคั่นตะเคียนเป็นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม

     โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยมีนายอนุ สงวนนาม นายอำเภอมวกเหล็กเป็นประธาน มีนักเรียน 71  คน ต่อมามีคำสั่งสระบุรีที่ 149/2518ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 แต่งตั้ง นายจักรทอง เบ้าจรรยา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2518 และเป็นอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

     ต่อมาสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีแต่งตั้ง นายศุภชัย ไชยเสนา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2530 ต่อมาสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีได้แต่งตั้ง นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกูล มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2539 และในปีการศึกษา 2544 ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน   จนถึงปัจจุบัน