ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 62

ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เดือนพฤษภาคม

๑๕     เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

๑๖      เปิดภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๑

๒๕     ประชุมฝ่ายงานบริหารวิชาการ

๒๘     กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

๒๙     หยุดเรียนวันวิสาขบูชา เดือนมิถุนายน

๑๔     กิจกรรมวันไหว้ครู

๒๕     ประชุมฝ่ายงานบริหารวิชาการ

๒๖      กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติด

๒๙     กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เดือนสิงหาคม

๑        วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

๒๕     ประชุมฝ่ายงานบริหารวิชาการ

๒๖      กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

          และวันเข้าพรรษา

๒๗     หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา

๒๘     วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

     รัชกาลที่ ๑๐  และ วันเข้าพรรษา

๒๙     หยุดเรียนวันหยุดชดเชยวันคล้าย

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ เดือนกันยายน

 ๑๐     กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

๑๒      วันแม่แห่งชาติ

๑๓      หยุดเรียนวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

๒๗     ประชุมฝ่ายงานบริหารวิชาการ

 

เดือนตุลาคม 

๒๔-๒๖       สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๕     ประชุมฝ่ายงานบริหารวิชาการ

๑๑      ปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑๓      วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

๑๕     หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

๒๓      วันปิยมหาราช

๒๔     วันออกพรรษา

๒๕     ประชุมฝ่ายงานบริหารวิชาการ

๓๐-๓๑    เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒

           ปีการศึกษา ๒๕๖๑ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เดือนพฤศจิกายน

        วันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๒      วันลอยกระทง

๒๓      กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๖

๒๕     วันวชิราวุธ

๒๖      ประชุมฝ่ายงานบริหารวิชาการ

 

เดือนธันวาคม                

-๑๔  เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

           ครั้งที่ ๖๘

       หยุดเรียนวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา            

          รัชกาลที่ ๙

๑๐      หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ

๒๕     วันคริสต์มาสประชุมฝ่ายงานบริหารวิชาการ

๓๑      หยุดเรียนวันหยุดสิ้นปี

 

เดือนมกราคม

        หยุดเรียนวันขึ้นปีใหม่

๑๒      วันเด็กแห่งชาติ

๑๖      หยุดเรียนวันครู

๒๕     ประชุมฝ่ายงานบริหารวิชาการเดือนกุมภาพันธ์

๑๘     กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

๑๙     หยุดเรียนวันมาฆบูชา

๒๕     ประชุมฝ่ายงานบริหารวิชาการ

 

เดือนมีนาคม

๑๑-๑๓       สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

๑๙     กิจกรรมกีฬาสี

๒๑      กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.

๒๕     ประชุมฝ่ายงานบริหารวิชาการ

๒๘     กิจกรรมมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ป.,

          เปิดบ้านวิชาการ

๒๙     ปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์