ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบกรมประชาสงเคราะห์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 50000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 60000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ ป.1 ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 60000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนสปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 880000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 200000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครุแบบกรมประชาสงเคราะห์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 50000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 50000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรงแบบสปช304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 80000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 80000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 80000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 121500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอำนวยการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 702500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 600000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 3,384900
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 412000
เพิ่มเติม..